Kategóriák

Információ

1. Röviden

Személyes adatot csak a jogszabályoknak megfelelően gyűjtünk és kezelünk, azokat a lehető
legbiztonságosabban tároljuk.
Hatósági megkeresés kivételével harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.
Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri: ifj.eszterbauer@cphautomat.hu
A személyes adatainak törlését ezen a címen kérheti: ifj.eszterbauer@cphautomat.hu

2. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek

CPH Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (székhelye: 7100 Szekszárd, Bor u. 2., Cégjegyzékszáma: 17-
09-001642, adószám: 11281300-2-17, weboldala: www.cphautomat.hu – továbbiakban: CPH Kft) 2018.
május 25. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az
Ön személyes adatait, azaz:
– név
– telefonszám
– e-mail cím
– postai cím
– szállítási cím

2.1. Adatfeldolgozók

A CPH Kft a GDPR 28. cikke szerint csak olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik vagy amelyek
megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés rendeletben foglalt követelményeinek való megfelelésére
és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.
A személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők az adatokat kizárólag az adatkezelő utasításának
megfelelően kezelik, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.

Az alábbi adatfeldolgozók vesznek részt a folyamatban:

Tandofer Informatikai Kft.
Weboldal: www.tandofer.hu
Telefonszám: +36 (76) 504 911
E-mail cím: tandofer@tandofer.hu
Postai cím: 6000 Kecskemét, Munkácsy M. utca 47.
Végzett tevékenység: Vállalatirányítási rendszer és webshop üzemeltetője
Garanciák: Az adatokhoz csak abban az esetben fér hozzá, ha egy
hibajavítás során ez elkerülhetetlen.

M-Digit Kft.
Telefonszám: +36 (74) 311 358
E-mail cím: malinger.t@m-digit.hu
Postai cím: 7100 Szekszárd, Tinódi utca 3/c.
Végzett tevékenység: Rendszergazdai tevékenység
Garanciák: A rendszergazda tevékenységéből adódóan rendelkezik elvi
betekintési lehetőséggel, de szerződése szerint ilyet nem
tehet.


3. Kihez fordulhat


A CPH Kft adatvédelmi felelőst nevezett ki, akihez az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi
elérhetőségeken fordulhat:
Eszterbauer János
Telefon: +36 74 529 320
Email: ifj.eszterbauer@cphautomat.hu

4. Az adatkezelés célja és jogalapja


A címben meghatározott adatkezelés jogalapja a CPH Kft-nél:
Kezelt adat Jogalap
név: Az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6.
cikk (1) b.)
telefonszám: Az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6.
cikk (1) b.)
e-mail cím: Az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6.
cikk (1) b.)
postai cím: Az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6.
cikk (1) b.)
szállítási cím: Az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6.
cikk (1) b.)
Az adatkezelés célja: Az ügyfelek adatainak kezelésének célja a kérés teljesítése, illetve kapcsolattartás.

5. Személyes adatok címzettjei

Az adatokat az intézet munkavállalói és adatfeldolgozói ismerhetik meg.

6. Az adatkezelés időtartama

A kezelt adatok megőrzési ideje: Az adatkezelés időtartama a hatályos törvényi előírások értelmében 8
év (Sztv. 169. § 1.).

7. A kezelt adatok tárolásának helye

Az adatok különböző rendszerben kerülnek tárolásra, melyekről jelen fejezetben rövid áttekintés
olvasható:
Vállalatirányítási rendszer: A vállalatirányítási rendszer az adatokat egy adatbázisban tárolja. A
használt alkalmazás lehetőséget ad a jogosultságok személyre szabására ezáltal védve a bizalmas
adatokat
Mentés: A mentések a cégnél, különálló épületben, elzárva kerülnek tárolásra.

8. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos jogait az alábbi módokon gyakorolhatja. A CPH Kft az Ön
személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti annak érdekében,
hogy harmadik személy jogai és szabadságai ne sérüljenek.
– személyesen felveszi a kapcsolatot az adatvédelmi felelőssel (előre egyeztetett időpontban) az alábbi
címen: 7100 Szekszárd, Bor u. 2.;
– emailt küld az adatvédelmi felelős részére a ifj.eszterbauer@cphautomat.hu emailcímre;
– telefonon felveszi a kapcsolatot az adatvédelmi felelőssel a +36 74 529 320 telefonszámon;
Önt az alfejezetekben található jogok illetik meg az adatkezeléssel kapcsolatban:

8.1. Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

A CPH Kft tájékoztatást nyújt Önnek arra vonatkozóan, hogy kezeli-e személyes adatait.
Ha a CPH Kft kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni:
(i) az adatkezelő – és ha van, képviselője – kiléte és elérhetőségei;
(ii) ha van, az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei;
(iii) az adatkezelés célja;
(iv) az adatkezelés jogalapja;
(v) a kezelt személyes adatok;
(vi) a személyes adatok címzettjei vagy azok kategóriái;
(vii) ha van, harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek történő adattovábbítás és annak
adatbiztonsági garanciái;
(viii) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy meghatározásának szempontjai;
(ix) az Ön személyes adataival kapcsolatos jogai;
(x) az Ön hozzájárulása visszavonásának joga;
(xi) ha van, az automatizált döntés és profilalkotás logikája és következményei;
(xii) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.
A CPH Kft által kezelt személyes adatainak egy másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja oly módon,
hogy az nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. A további másolatokért a CPH Kft díjat
számíthat fel, a megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő kérések teljesítését megtagadhatja.

8.2. Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult kérni, hogy a CPH Kft indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan-, illetve
egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait. A folyamat részeként sor kerülhet a módosítandó adat
valóságtartalmának ellenőrzésére.
Az Ön helyesbítésre vonatkozó joga nem terjed ki arra, hogy a CPH Kft a kamerafelvételt módosítsa,
azonban kiterjed arra, hogy a CPH Kft a kamerafelvétel visszanézésére vagy a kamerafelvétel kiadására
vonatkozó jegyzőkönyvet helyesbítse, amennyiben az pontatlan vagy hiányos adatot tartalmaz.

8.3. Törléshez való jog

A CPH Kft az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait.
A CPH Kft a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés:
(i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
(ii) a személyes adatok kezelésére jogi kötelezettség teljesítéséhez, illetve közérdekből vagy a CPH Kft-re
ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges,
(iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján,
(iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból
(amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné
ezt az adatkezelést),
(v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
Egyéb esetekben a CPH Kft indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha. . .
(i) a CPH Kft-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy
kezelte,
(ii) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező
jogszerű ok az adatkezelésre,
(iii) a személyes adatait jogellenesen kezelték,
(iv) a CPH Kft, illetve adatfeldolgozója jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat
törölni.

8.4. Korlátozásához való jog

Ön kérheti, hogy a CPH Kft korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a CPH Kft,
illetve adatfeldolgozója a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, más személy jogainak védelme érdekében
vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.
Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha. . .
(i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,
(ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi,
(iii) a CPH Kft-nek, illetve adatfeldolgozójának a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége,
azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok
korlátozását igényli,
(iv) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.
A CPH Kft az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

8.5. Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében,
illetve jogos érdekből történő kezelése ellen, ideértve az említett két okból végzett profilalkotást is.
Ebben az esetben a CPH Kft a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja,
hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az
érintettek érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés céljából történik, Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon
az adatkezelés ellen, ideértve az ehhez kapcsolódó profilalkotást is. Ezt követően a személyes adatok a
továbbiakban e célból nem kezelhetők.

8.6. Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a CPH Kft rendelkezésére bocsátott adatait tagolt, széles körben használt,
géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik
adatkezelőnek továbbítsa, ha. . .
– az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
– az adatkezelés automatizált módon történik.
A jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható — kérje az adatai
közvetlen továbbítását.
Az adathordozhatósági jog nem alkalmazandó akkor, ha. . .
– az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelő közhatalmi jogosítványa gyakorlásának keretében
történik;
– hátrányosan érintené mások jogait és szabadságait.

8.7. Visszavonáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását ugyanolyan egyszerű módon visszavonja, ahogy azt előzőleg
megadta a CPH Kft számára. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét.

8.8. Automatizált döntéssel kapcsolatos jog

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen — ideértve a
profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely joghatással járna vagy hasonlóképpen jelentős mértékben
érintené. Ez nem alkalmazható abban az esetben, ha. . .
– a döntés meghozatalát a CPH Kft-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé;
– az Ön és a CPH Kft közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
– az az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.
Utóbbi két esetben Ön jogosult arra, hogy emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel
szemben kifogást nyújtson be.

9. Jogsértés esetén tehető lépések

Amennyiben jogsértést észlelt a CPH Kft vagy adatfeldolgozói személyes adatok kezelése során, akkor
lépjen velünk kapcsolatba a következő emailcímen vagy telefonszámon:
Eszterbauer János
Telefon: +36 74 529 320
Emailcím: ifj.eszterbauer@cphautomat.hu
A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi
elérhetőségen:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Személyes adatai kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.

A tájékoztató jelen verziójának kiadási dátuma:
2021. február 3.